KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

wpis w: Aktualności, wydarzenia 2021 | 0

Konkurs kierowany jest do mieszkańców gminy Porąbka i nie tylko… Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach JPEG). Termin nadsyłania prac: 30.08.2021r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.09.2021r.

Historia konkursu i cel: „Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.

dokument PDF „Formularz zgłoszeniowy”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bibliotekaporabka.pl załączyć zdjęcia zgłaszane na konkurs i przesłać na adres organizatora.

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w ogrodzie, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, itp.) czytamy.

3. Należy sfotografować osobę podczas czytania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia związanego z tematem konkursu. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU na stronie www.bibliotekaporabka.pl

5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji elektronicznej (opisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg. Łączny rozmiar nadesłanych plików (zdjęć) nie może przekroczyć 10 MB. Zgłaszane zdjęcie musi mieć co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz nie może być większe niż 2500 pikseli w poziomie i pionie.

6. Prace należy przesyłać do 30.08.2021 roku. Decyduje data wpływu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.092021r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu na stronie biblioteki i fb.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. Nagrody, zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Wręczenie nagród odbędzie się indywidualnie w ustalonym z uczestnikiem terminie w Gminną Bibliotece Publicznej w Porąbce. W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną nagrody zostaną wysłane pocztą na adres laureatów konkursu.

10. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce, w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce, rynek 22, 43-353 Porąbka tel. : 338106041, adres e-mail: porabka@bibliotekaporabka.pl

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce, rynek 22, 43-353 Porąbka tel. : 338106041, adres e-mail: porabka@bibliotekaporabka.pl

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować pod numerem: 502434909 i za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@etaxar.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.