Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce

 
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce z siedzibą przy
ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Janusz Dębowski, z którym można skontaktować się:
–  telefonicznie: 502 434 909,
– pisemnie na adres Gminnej Biblioteki Publicznej;
– na adres poczty elektronicznej: biuro@etaxar.pl, dyrektor@bibliotekaporabka.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi czytelników w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe czytelników mogą być udostępniane organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa, między innymi w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń od nierzetelnych czytelników.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie ich powoduje, że korzystanie z zasobu bibliotecznego jest ograniczone bądź niemożliwe.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe czytelników będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Każdy czytelnik prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Każdy czytelnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane czytelników.