Program Rozwoju Bibliotek

wpis w: Inne | 0

Program jest skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Będzie on realizowany w latach 2009?2013. Szczególnie chodzi o dotarcie z ofertą Programu do filii bibliotecznych, które często są jedyną instytucją publiczną w danej miejscowości. Przeprowadzone badania wskazują też, że prawie połowa filii nie posiada żadnego sprzętu komputerowego, który byłby udostępniany osobom przychodzącym do biblioteki.

Głównym celem projektu ?Spotkajmy się w bibliotece z ? pisarzem? było wzbogacenie działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteki poprzez cykl spotkań autorskich, które swoim zasięgiem obejmowały całą Gminę Porąbkę. Spotkania miały  wzmocnić rolę biblioteki, jako placówki kulturotwórczej, placówki oferującej ciekawe i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Projekt miał również na celu promocję polskiej literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży a tym samym dbałość o szeroko pojętą kulturę języka polskiego. Celami pośrednimi stało się pogłębienie.
Bądź nawiązanie współpracy między Biblioteką a instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy oraz uświadomienie władzom samorządowym nowych zadań Biblioteki, które są do zrealizowania poza murami instytucji.

 

Grupa odbiorców:
dzieci przedszkolne i z młodszych klas szkoły podstawow
uczniowie klas 6 szkoł
młodzież gimnazjalna,
nauczyciele i opiekunowie grup uczestniczących w spotkaniacautorskich,
rodzice zainteresowani ofertami edukacyjnymi skierowanymi do ich dzieci.

 Działania na rzecz projektu można podzielić na etapy:

 1. Wstępny, polegający na zapoznaniu bibliotekarzy z projektem, nawiązaniu współpracy
   z pisarzami oraz wyszukaniu w środowisku partnerów i wolontariuszy zainteresowanych współpracą. Przekazanie do szkół i przedszkoli podstawowych informacji o spotkaniu autorskim z R. Piątkowską w formie plakatów, które zostały rozwieszone w dostępnych dla dzieci i rodziców miejscach.
 2. Zakupienie 40 książek Renaty Piątkowskiej dla GBP w Porąbce i jej filii, ich opracowanie oraz udostępnienie czytelnikom.
 3. Przeprowadzenie warsztatu przez wolontariusza i bibliotekarza z grupką młodzieży. Polegał on na wyszukiwaniu informacji o Renacie Piątkowskiej  w materiałach bibliotecznych
  i zasobach Internetu, ich selekcji oraz wyborze obrazów przewidzianych do druku przez Partnera : Drukarnię DTL. Produktem końcowym warsztatów było 6 sztuk plansz-plakatów poświęconych twórczości zaproszonej do udziału w realizacji projektu pisarki ( o wymiarach 60X86 cm). Plansze zostały uzupełnione o wymagane LOGA  i opisy.
 4. Przygotowanie przez bibliotekarzy projektu ulotek dla uczestników spotkań z panią
  R. Piątkowską. Realizacja przez Drukarnię DTL.
 5. Przeprowadzenie w miesiącu lutym przez wolontariusza 4 tematycznych zajęć z dziećmi
  w: Przedszkolu w Bujakowie i w Kobiernicach, w klasach 2 szkoły Podstawowej w Czańcu oraz w klasach 3 Szkoły Podstawowej w Porąbce. Warsztaty polegały na zapoznaniu uczestników zajęć z twórczością pisarki poprzez pogadankę opartą o przygotowane plansze
  i książki, czytaniu fragmentów utworów oraz na działalności plastycznej dzieci. Zajęcia zakończyła wystawka prac oraz ich omówienie.
 6. Cztery spotkania autorskie w dniach 22 i 23 lutego 2011 w placówkach, w których przeprowadzono zajęcia. Pisarka została dowieziona na miejsce spotkań przez  sympatyka biblioteki bezpłatnie. Spotkania zakończyły się kiermaszem książek pisarki i rozdaniem dzieciom ulotek. Pani Piątkowska złożyła również autografy na plakatach, które zostały później oprawione i są powieszone w każdej z bibliotek, jako wizualny ślad po spotkaniu.
  Zamieszczenie informacji o spotkaniach na stronie www. Biblioteki oraz w artykułach prasowych.
 7. Przygotowania do spotkania autorskiego z panią Martą Fox. Zakup 40 książek jej autorstwa, ich opracowanie i przekazanie do filii. Udostępnienie czytelnikom. Przekazanie do szkół plakatów informujących o terminie spotkań autorskich.
 8. Przygotowanie 6 plansz-plakatów poświęconych Marcie Fox i jej twórczości podczas warsztatu przeprowadzonego przez wolontariusza z młodzieżą. Działanie podobne jak
  w punkcie 3 tegoż opisu.
 9. Przeprowadzenie przez wolontariusza cyklu pogadanek w szkołach gimnazjalnych o pisarce Marcie Fox i jej twórczości. Posługiwanie się książkami oraz plakatami-planszami przygotowanymi przez młodzież. Zachęta młodzieży do lektury książek Marty Fox10
 10.  .     Spotkania autorskie z M. Fox w czterech szkołach gimnazjalnych Gminy Porąbka. Wspólne zdjęcia, sprzedaż książek, składanie autografów na książkach i plakatach przewidzianych do oprawy i zawieszenia w pomieszczeniach bibliotecznych.
 11. Spotkanie bibliotekarzy podsumowujące projekt. Porządkowanie dokumentacji fotograficznej. Przekazanie plakatów z autografami pisarek do oprawy. Opracowanie artykułów do prasy
  i na stronę internetową biblioteki oraz na stronę PRB. Przekazanie informacji pisemnej do sprawozdania na Sesję Rady Gminy.