Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce z siedzibą przy
ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Janusz Dębowski, z którym można skontaktować się:

– pisemnie na adres Gminnej Biblioteki Publicznej;
– na adres poczty elektronicznej: biuro@etaxar.pl, dyrektor@bibliotekaporabka.pl
– telefonicznie: 502 434 909


CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi czytelników w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe czytelników mogą być udostępniane organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa, między innymi w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń od nierzetelnych czytelników.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie ich powoduje, że korzystanie z zasobu bibliotecznego jest ograniczone bądź niemożliwe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe czytelników będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdy czytelnik prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Każdy czytelnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.