Czytelnia internetowa (KĄCIK INTERNETOWY)

wpis w: Działy biblioteki | 0

Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Godziny otwarcia Czytelni Internetowej są zgodne z godzinami otwarcia Biblioteki. Internet służy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy
i samokształceniu, poszukiwania informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w  wymienionych celach jest traktowane priorytetowo.

Regulamin  czytelni internetowej (kącika internetowego):

1.Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania obecności w Czytelni Internetowej w zeszycie odwiedzin zgodnie z obowiązującymi zasadami ewidencji;
2.Ma prawo:
–  korzystania z Internetu przez 30 minut ( z możliwością przedłużenia tego czasu);
–  pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych;
–  korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz
 bibliotecznych baz danych;
3.Informacje wyszukiwane w Internecie można wydrukować. (Załącznik do regulaminu);
4.Informacje zapisane na dysku twardym zostają skasowane;
5.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych;
6.Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go
w konfiguracji zastanej;
7.Dźwięk emitowany podczas programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki;
8.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe
z przyczyn leżących poza Biblioteką;
9.Użytkownikom zabrania się:
– podejmowania wszelkich działań powodujących uszkodzenie komputera,
– zakładania własnych katalogów poza pulpitem,
– kopiowania muzyki i filmów oraz używania sprzętu nagrywającego niezgodnie z prawem
 autorskim,
– wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,
– łamania zabezpieczeń systemów,
– instalowania własnego oprogramowania,
– samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego
 oraz urządzeń stanowiących wyposażenie  stanowisk komputerowych;
10.Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem;
11.Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Wysokość odszkodowania określa Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce w zależności od stopnia zniszczenia.
12.Rozstrzyganie spraw szczegółowych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.